อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Mini R2M – Pitching

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. ร่วมโครงการขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ด้าน BCG มุ่งเน้นสาขาการแพทย์และสุขภาพ ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี ด้วยกิจกรรม BCG HIIF 2023

เมื่อวันที่ 21 กันยา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. ศึกษาดูงานสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ม.พะเยา

ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. ร่วมโปรแกรมแลกเปลี่ยน การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตทางการเกษตรและอาหาร โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในกลุ่มประเทศ แม่โขง-ล้านช้าง

เมื่อวันที่ 14 มิถุน

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. ร่วมประชุมคณะดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 3 เมษายน

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. ร่วมกิจกรรม SCA on Tour พื้นที่ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 20 มกราค

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. ร่วมพิธีเปิดตัวนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(ประติมากรรม) ปี พ.ศ 2561 “ชิน ประสงค์ “

ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคืนความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ปลาย่างเตาถ่าน และการเขียนแผนธุรกิจ” (Business Model Canvas)

เมื่อวันที่ 27 ตุลาค

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Mini R2M – Pitching

ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เ

Read More