อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ม.แม่โจ้

ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยผศ.ดร.เนตรดาว หลวงใหญ่ ผศ.ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา รองผู้อำนวยการอุทยานฯ และบุคลากร ให้การต้อนรับ อ.ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และทีมงาน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ส่งเสริมให้การพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งอุทยาน ฯ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในสัปดาห์ถัดไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด