เดือน: ตุลาคม 2023

รร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการสอนแนวใหม่ในศตวรรษ 21

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. เปิดศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงปูนาและแปรรูป อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

นักวิจัย มร.ลป. จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว “ตามรอยศาสตราวุธพระองค์ดำ” ตามโครงการกระบวนการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนผ่านการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม

นศ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติ และการแข่งขันหุ่นยนต์ 17 จังหวัดภาคเหนือและ 4 ภูมิภาค “One Robot One Heart”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด