ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน

แปลงเกษตรศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ (อุทยานวิถีพอเพียง) มร.ลป. ได้รับการรับรองเป็นพื้นที่เกษตรธรรมชาติ

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อ “แนวคิดและหลักการการเขียนตำรา-หนังสือ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ”

มร.ลป. MOU เพื่อพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ ภายใต้ โครงการ การพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง

งานนักศึกษานานาชาติ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับ สศว. มร.ลป. จัดโครงการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับ นศ. ชาวต่างชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด