เดือนมกราคม

ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนมกราคม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายชื่อผู้เข้ารับการ

Read More
เดือนมกราคม

ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Read More