ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ที่มีสภาพชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐจำนวน 2 คัน

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร

-ร่าง- ประกาศมหาวิทย

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปี พ.ศ.2566

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปี พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ขอบเขตงานของการจ้างแ

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการประมูล การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่มีการชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ จำนวน 5 คัน

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ 6/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ที่มีสภาพชำรุด เสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานรัฐ ฯ จำนวน 5คัน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่มีสภาพชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเรื่องขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ที่มีสภาพชำรุด เสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐจำนวน 6 คัน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา e-bidding

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา e-bidding

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ

 

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา e-bidding

(ร่าง) ประกาศมหาวิทย

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานรัฐ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2566

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่มีสภาพชำรุด เสื่อมสภาพ ฯ จำนวน 7 คัน

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ รับสมัครคัดลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อกำหนด เงื่อนไข แล

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ที่มีความชำรุด เสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐจำนวน 7 คัน

Read More