เดือน: กันยายน 2023

มร.ลป. ร่วมการประชุมพิจารณาร่างรายงานการติดตามและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 3

มร.ลป.รายงานปิดโครงการวิจัย “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับแบบใหม่จากวัสดุเชิงประกอบผสมเศษผงหนัง” ตามโครงการ Talent Mobility

มร.ลป. รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัย การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟในเส้นทางส่วนขยาย (เชียงใหม่ – ลำปาง ไปยังพิษณุโลก)

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษย์ฯ มร.ลป. พานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงพื้นที่ศึกษาวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ชุมชน และเรื่องเล่าชุมชน บ้านจำปุย

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับนักศึกษา ค.บ. 4 ปี ชั้นปีที่ 4

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มร.ลป. เข้าร่วมงาน” 22 ปี โครงการทุนการศึกษากรุงไทยการไฟฟ้า ส่งต่อแนวคิดสร้าง “ คน” สร้างนิเวศการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด

มร.ลป. ร่วมเสวนางานวิจัย และจัดกิจกรรมดนตรีในงาน “ปอยข้าวสังฆ์ สืบสานล้านนา” ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

คณะวิทย์ ฯ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด