เดือน: มิถุนายน 2024

สสส. ร่วมกับ ม.ราชภัฏ 38 แห่ง โดยการประสานงานของทีมวิจัย มร.ลป. MOA ขับเคลื่อน “โครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัย”

อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และครุศาสตร์ มร.ลป. เป็นผู้เชี่ยวชาญติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาฯ

มร.ลป. ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการพัฒนาสตรีฯ คค.สจ.ลำปาง และ สสส. จัดเวทีวิเคราะห์และจัดทำแผนร่วมทุนภาคียุทธศาสตร์ระดับจังหวัด สนับสนุนการขับเคลื่อนปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะจังหวัดพื้นที่ต้นแบบ

คณะวิทยาการจัดการ  มร.ลป.  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “สภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ต่อยอดจากการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”

มร.ลป. ลงพื้นที่ติดตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

มร.ลป. ติดตามการรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 และ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด