Author: หอมนวล ศรีริ

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมแถลงข่าวและ MOU โครงการเพชรล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2566

มร.ลป.  ร่วมแถลงข่าว

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

รศ.ดร.ปริเยศ  สิทธิส

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สวพ. มร.ลป. ร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่  28  พฤศ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักงานสภา มร.ลป. แจ้งผลการนับคะแนนการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ศ.เกียรติคุณ ดร.มนัส

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสร

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สภามหาวิทยาลัยฯ จัดการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ตาม พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 1/2566

รศ.ดร.ปริเยศ  สิทธิส

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป. ฉีดวัคซีนคางทูมให้กับนักศึกษา

อ.ปิยธรณ์ เร่งเร็ว ค

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นักศึกษา มร.ลป. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเรียงความในหัวข้อ “พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ” ในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566

ผศ.ปริตต์  สายสี  รอ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทย์ฯ มร.ลป. ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ รร.ประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ให้การต้อนรับคณะทำงานกรอบวิจัย “การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ” ภายใต้วิทยสถาน “ธัชภูมิ”

รศ.ดร.กิตติศักดิ์  ส

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดงานป๋าเวณีล่องสะเปา ณ หนองหัวหงอก ประจำปี 2566

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทย์ฯ ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ รร.ดอนไชยวิทยา อำเภองาว จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ “Think Global-Work Local : พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. เปิดโครงการป๋าเวณียี่เป็ง ณ สาธิต

รศ.ดร.ปริเยศ  สิทธิส

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะเทคโนอุตฯ ร่วมกับคณะครุฯ คณะเทคโนเกษตรฯ และ สศว. มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประดิษฐ์โคมล้านนา”

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กพน. มร.ลป.จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ “ราชภัฏลำปางร่วมใจ หนี่งหยดโลหิตให้ ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์” ครั้งที่ 1

ผศ.ปริตต์ สายสี รองอ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2566 (SSR)ผลการประเมิน ได้คะแนน 4.47 อยู่ในระดับดี

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read More