คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมเป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ

เมื่อวันที่ 27 กันยา

Read more

มร.ลป. ร่วม MOU ว่าด้วยการพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบาย อว. ระหว่าง ม.ราชภัฏ 38 แห่ง

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสร

Read more

มร.ลป. ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการทดลองใช้หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยี : การเกษตรยุคดิจิทัล

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสร

Read more

มร.ลป. จัดการอบรมสร้างความรู้มุ่งสู่ความเข้าใจ การเขียน SAR ให้ตอบโจทย์การประเมินคุณภาพภายนอก

เมื่อวันที่ 27 กันยา

Read more

มร.ลป. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดลำปาง

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสร

Read more

U2T For BCG มร.ลป. ร่วมจัดจำหน่ายสินค้า “กาดนัดชุมชนลำปาง ครั้งที่ 34 มหกรรมสินค้า OTOP ของดีนครลำปาง”

เมื่อวันที่ 21 กันยา

Read more

มร.ลป. ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 19 กันยา

Read more

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ : กิจกรรมพัฒนางานวิจัยทางการศึกษา”

ผศ.หฤทัย ไทยสุชาติ ค

Read more

นศ. มร.ลป. ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ V.2 คว้ารางวัลชมเชย (ด้านความคิดสร้างสรรค์) จากการประกวดโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12

ผศ.ปริตต์ สายสี รองอ

Read more

มร.ลป. ร่วมเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดประสบการณ์ผ่านการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เต็มศักยภาพ

อ.ดร.อรทัย เลาอลงกรณ

Read more

มร.ลป. ร่วมการสัมมนาเรื่อง “การจัดทำงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่เวทีโลก”

เมื่อวันที่ 9 กันยาย

Read more

มร.ลป. ศึกษาดูงาน Success Case ของ วว.พร้อมหารือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

เมื่อวันที่ 8 กันยาย

Read more

มร.ลป. ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการจัดโครงการ “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี”

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read more

มร.ลป. ส่งมอบผลงานจิตรกรรม ประติมากรรมเซรามิก และเครื่องปั้นดินเผา ในโครงการ “กิจกรรม MHESI Street Art สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมสู่อัตลักษณ์ท้องถิ่น”

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสร

Read more

มร.ลป. จัดการประชุม “การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโครงการ U2T for BCG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พื้นที่จังหวัดลำปาง” และกิจกรรม MHESI Street Art

เมื่อวันที่ 6 กันยาย

Read more

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.กิตติยา ปลอดแก

Read more

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาตร์ มร.ลป. จัดการประกวดแข่งขันการพัฒนาสื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.กิตติยา ปลอดแก

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ผ่านการคัดในรอบรองชนะเลิศ(ภาคเหนือ)

อ.ทยากร สุวรรณภูมิ พ

Read more

มร.ลป. จัดการประชุมพนักงานรักษาความปลอดภัย วางแผนการดำเนินงาน

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสร

Read more

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2565

อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0