เดือน: มิถุนายน 2023

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ลป. จัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ “บูรณาการเกษตรปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร”

คณะมนุษย์ ฯ ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป. เปิดกิจกรรมการแข่งขันด้านวิชาการ โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ฯ ครั้งที่ 13

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย มร.ลป. ร่วมกิจกรรมการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ “หลักสูตรแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการส่งเสริมการนำ วทน.”

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดการอบรมทักษะการเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาการแก่ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่มีสภาพชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด