ข่าวประชาสัมพันธ์2566

เดือนพฤศจิกายน

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งนักศึกษาที่มีชื่อที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2566 รับหลักฐานทางการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนพฤศจิกายน

รับสมัครทุนการศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” ประเภททุนค่าเล่าเรียนต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566

“คณะกรรมการส่งเสริมก

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนตุลาคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2

Read More
เดือนตุลาคม

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการดำเน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนกันยายน

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ผู้สนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร ขอเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานพัฒนาการวิจั

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนกันยายน

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC จังหวัดเชียงใหม่ จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป

โครงการจัดตั้งสถาบัน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนกรกฏาคม

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งนักศึกษาที่มีชื่อที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2565 รับหลักฐานทางการศึกษา

        งานทะเบ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนกรกฏาคม

เทปบันทึกการนำเสนอ “วิสัยทัศน์” ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  หมายเลข 1 ผู้

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนกรกฏาคมเดือนกรกฏาคม66

เทปบันทึกการนำเสนอ “วิสัยทัศน์” ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเลข 1 อ.ดร.เสาวร

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนมิถุนายน

มร.ลป.แจ้งกำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 “น้อมจิต วันทา บูชาครู” 6 กรกฎาคม 2566

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนมิถุนายน

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. แจ้งให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2565 รับหลักฐานทางการศึกษา

       งานทะเบี

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนมิถุนายน

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้คะแนนหยั่งเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ

ประกาศคณะกรรมการสรรห

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนมิถุนายน

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้คะแนนหยั่งเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ

ประกาศคณะกรรมการสรรห

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนมิถุนายน

ประกาศ เรื่องการเปิรับจองเครื่องหมายและเสื้อกิจกรรม ประจำปี 2566 รอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย.- 7 ก.ค.66

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนมิถุนายน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนมิถุนายน

เทปบันทึกการนำเสนอ “วิสัยทัศน์” ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมายเลข 1 ผศ.ดร.ขนิษ

Read More