เดือน: เมษายน 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อสีมา ใจแก้วแดง บิดาของ นางวันเพ็ญ ใจแก้วแดง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มร.ลป. ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัตธรรมวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มร.ลป. ดำเนินการประชุมหารือแผนงานวิจัย เรื่องการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง

สวพ. มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนและได้ผลงานวิชาการ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่”

สวท. มร.ลป. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัดพิธีทำบุญอาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง) พร้อมทั้งร่วมพิธีรดน้ำดำหัวแก่บุคลากรอาวุโสในโอกาสป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566

มร.ลป. จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการกำกับตัวชี้วัด ITA และดำเนินการอนุมัตินำส่งข้อมูลแบบวัด OIT (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด