งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระราชธรรมลังการ (จันทร์ กตปุญโญ)

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสร

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สาขาวิชาสาธารณะสุขชุมชน คณะวิทย์ ฯ มร.ลป. จัดกิจกรรมโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต”

เมื่อวันที่ 22 กุมภา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดกิจกรรมนำเสนอและประกวดนวัตกรรมสุขภาพชุมชนในเวทีสาธารณะ โครงการชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ.ชัชชฎาภร พิศมร พร้

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มร.ลป. จัดการประชุมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 27 กุมภา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 27 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 27 กุมภา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สศว. มร.ลป. ร่วมเผยแพร่ศิลปะการแสดงล้านนา “ฟ้อนพุทธบูชาไหว้สา เบิกฟ้าเวียงละกอน เนื่องในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”

เมื่อวันที่ 24 กุมภา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นศ. ชมรมหมากล้อม มร.ลป. เข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม North University Go Tournament 2024

ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สศว. มร.ลป. ร่วมพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”

เมื่อวันที่ 23 กุมภา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดการอบรม GLOBE ให้กับ นร. โรงเรียนบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง

อ.ดร.อังคณา เชื้อเจ็

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำวังภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดล BCG สู่ความยั่งยืนของชุมชน”

เมื่อวันที่ 22 กุมภา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ วันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 22 กุมภา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะเทคโนอุตฯ มร.ลป. ร่วมประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 36

ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบด

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกีฬา “อ.พ.ร.สัมพันธ์” ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันที่ 21 กุมภา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นศ. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักศึกษาเครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำป

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6 : นวัตกรราชภัฏสู่การพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่นที่ยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 19 กุมภา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส ครั้งที่ 14 พร้อมรับรางวัลสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น พ.ศ. ปี 2565-2567

มร.ลป. ร่วมประชุมมหก

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อธิการบดี มร.ลป. แสดงความยินดีกับ นศ. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน กว่า 25 รายการ ในระดับภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 20 กุมภา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรลป. จัดทำโครงการสัมมนา “พลวัตวัฒนธรรมไทยองฯ”

ผศ.ดร.สุภาวดี ยาดี 

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแบบทดสอบระดับภูมิภาค โครงการการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานคุณลักษณะวิศวกรสังคมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ”

เมื่อวันที่ 19 กุมภา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนโครงสร้างหน่วยงาน ภารกิจ และทบทวนกรอบกำหนดระดับตำแหน่ง และกรอบอัตรากำลังของบุคลากรสายสนับสนุน”

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสร

Read More