เดือน: กุมภาพันธ์ 2024

มร.ลป. ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและจัดนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ Open House 2024 รร.วังชิ้นวิทยาLm

สาขาวิชาสาธารณะสุขชุมชน คณะวิทย์ ฯ มร.ลป. จัดกิจกรรมโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต”

สศว. มร.ลป. ร่วมเผยแพร่ศิลปะการแสดงล้านนา “ฟ้อนพุทธบูชาไหว้สา เบิกฟ้าเวียงละกอน เนื่องในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”

มร.ลป. รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำวังภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดล BCG สู่ความยั่งยืนของชุมชน”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด