แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

การจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Read More
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Read More
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

Read More
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Read More
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

Read More