การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

การจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือนมกราคม 2567

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ที่มีสภาพชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐจำนวน 2 คัน

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือนธันวาคม 2566

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร

-ร่าง- ประกาศมหาวิทย

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปี พ.ศ.2566

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปี พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ขอบเขตงานของการจ้างแ

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือนตุลาคม 2566

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กรกฏาคม 66- กันยายน 66)ไตรมาส4

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือนสิงหาคม 2566

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือนกรกฏาคม 2566

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการประมูล การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่มีการชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ จำนวน 5 คัน

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ 6/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ที่มีสภาพชำรุด เสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานรัฐ ฯ จำนวน 5คัน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือนมิถุนายน 2566

Read More