มร.ลป. ร่วมพิธีเปิดงานลำปางอุตสาหกรรมแฟร์ “Lampang Industrial Technology and Innovation Fair”

รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 03-03-66

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม

Read more

นักวิจัย มร.ลป. ต่อยอดงานวิจัยการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนเส้นทางรถไฟสายเหนือส่วนขยาย (เชียงใหม่ – ลำปาง ไปยังพิษณุโลก) ร่วมกับ รฟท.

เมื่อวันที่ 21 กุมภา

Read more

มร.ลป. นำเสนอชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 22 กุมภา

Read more

รร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรม Sports Day กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 22 กุมภา

Read more

มร.ลป. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง

ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เ

Read more

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 17-02-66

เมื่อวันที่ 17 กุมภา

Read more

สศว. มร.ลป. ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา

Read more

คณะมนุษย์ มร.ลป. รับการสนับสนุนทุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม นศ.สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน

Read more

มร.ลป. จัดการประชุมมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสร

Read more

สศว. มร.ลป. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ “การทำน้ำอบไทย”

เมื่อวันที่ 18 มกราค

Read more

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายชื่อผู้เข้ารับการ

Read more

คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์จากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

Read more

มร.ลป. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประชันกลอนสดระดับประเทศในวันนักกลอน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 10 ธันวา

Read more

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง หมายเลขและรายชื่อผู้สมัครรับเลือก

Read more

มร.ลป. ร่วมกับ รฟท. จัดขบวนรถนำเที่ยวพิเศษ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา “Lanna Modernization Railroad Travel”

เมื่อวันที่ 18 – 20

Read more

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ(แทนตำแหน่งที่ว่าง)เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

    ประกาศคณะกรรมการ

Read more

สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี” และ LPRU MUSIC FESTIVAL 2022

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read more

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS) มร.ลป. ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อแก่นักเรียนพิการ

นางสาวศิริลักษณ์ พิล

Read more