โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาการแก่ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 22 มิถุน

Read more

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “วจ.อาสา ปันรอยยิ้มกับพี่แฟลช เอ็กซ์เพรส”

เมื่อวันที่ 26 มิถุน

Read more

มร.ลป. ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มธ. ศูนย์ลำปาง สถาบันไทยคดีศึกษา และ ททท.สน.ลำปาง

เมื่อวันที่ 26 มิถุน

Read more

มร.ลป.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานผู้นำนักศึกษา

เมื่อวันที่ 25  มิถุ

Read more

มร.ลป.ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6 / 2565

เมื่อวันที่ 23 มิถุน

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0