มร.ลำปาง ร่วมสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบสู่การนำวิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 17 กันยา

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. หารือเพื่อสร้างความร่วมมือ 3 ฝ่าย

เมื่อวันที่ 31 สิงหา

Read more

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ “ศาสตร์และศิลป์การบริหารให้ได้ใจคนเพื่อให้ได้งาน”

เมื่อวันที่ 28 สิงหา

Read more

มร.ลป. เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย”

อ.ดร.อรทัย เลาอลงกรณ

Read more

มร.ลป.ร่วมอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการและการจัดทำรายงานแก่ผู้ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันที่ 24-25 สิ

Read more

มร.ลป.ร่วมพิธีเปิดการฝึก – การศึกษา ของนักศึกษาวิชาทหาร และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 25 สิงหา

Read more

คณะวิทย์ มร.ลป.จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับ ร.ร.มายวิทยา จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 23 &#821

Read more

มร.ลป. ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ณ ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 23 สิงหา

Read more

มร.ลป. ร่วมการประชุมสภากาแฟ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 24 สิงหา

Read more

มร.ลป. หารือความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เมื่อวันที่ 19 สิงหา

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0