ประธานสภาคณาจารย์ฯ มร.ลป. ร่วมสัมมนาและประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566

นายบัณฑิต โบสถ์ทอง ป

Read more

มร.ลป.รายงานผลความก้าวหน้างานวิจัย “การพัฒนาวัสดุฉนวนกันความร้อนและดูดซับเสียงจากวัสดุทางการเกษตรสู่ในเชิงพานิชย์” ตามโครงการ Talent Mobility

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพ

Read more

นักวิจัย มร.ลป. เป็นวิทยากรกระบวนการในการอบรมเรื่อง “สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมธุรกิจแกร่งด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)” ของจังหวัดลำปาง

ผศ.ดร.สรวิศ มูลอินต๊

Read more

มร.ลป. ร่วมมือ สวทช. ลงนาม MOU ด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

รองศาสตราจารย์ ดร.กิ

Read more

มร.ลป. เฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายรายงานผลการเรียนนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ วันที่ 2

เมื่อวันที่ 13 มกราค

Read more

มร.ลป. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประชันกลอนสดระดับประเทศในวันนักกลอน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 10 ธันวา

Read more

มร.ลป.รายงานผลการดำเนินงานโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประจำปี 2565 ร่วมกับ CP ALL

เมื่อวันที่ 9 ธันวาค

Read more

มร.ลป.จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล Skill Mapping และการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

LPRU News : เมื่อวัน

Read more

นักวิจัย มร.ลป. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและร่วมเสวนา “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ด้วยงานวิจัยการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข-สกสว. กองทุนส่งเสริม ววน.”

เมื่อวันที่ 12 ตุลาค

Read more

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเตรียมความพร้อมสู่การสอบใบประกอบวิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์”

ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาต

Read more

มร.ลำปาง ร่วมสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบสู่การนำวิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 17 กันยา

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. หารือเพื่อสร้างความร่วมมือ 3 ฝ่าย

เมื่อวันที่ 31 สิงหา

Read more

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ “ศาสตร์และศิลป์การบริหารให้ได้ใจคนเพื่อให้ได้งาน”

เมื่อวันที่ 28 สิงหา

Read more

มร.ลป. เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย”

อ.ดร.อรทัย เลาอลงกรณ

Read more

มร.ลป.ร่วมอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการและการจัดทำรายงานแก่ผู้ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันที่ 24-25 สิ

Read more

มร.ลป.ร่วมพิธีเปิดการฝึก – การศึกษา ของนักศึกษาวิชาทหาร และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 25 สิงหา

Read more

คณะวิทย์ มร.ลป.จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับ ร.ร.มายวิทยา จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 23 &#821

Read more

มร.ลป. ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ณ ร.ร.สวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 23 สิงหา

Read more

มร.ลป. ร่วมการประชุมสภากาแฟ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 24 สิงหา

Read more

มร.ลป. หารือความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เมื่อวันที่ 19 สิงหา

Read more