ศศธร เครือนันตา

สศว. มร.ลป. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

สศว. มร.ลป. เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

นักวิจัย มร.ลป. จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว “ตามรอยศาสตราวุธพระองค์ดำ” ตามโครงการกระบวนการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนผ่านการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม

มร.ลป. ร่วมเสวนางานวิจัย และจัดกิจกรรมดนตรีในงาน “ปอยข้าวสังฆ์ สืบสานล้านนา” ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

มร.ลป. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มร.ลป. จัดโครงการ “อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ณ วัดบ่อแฮ้ว ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

มร.ลป. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)”

มร.ลป. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบุตรสาวของนายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รร.สาธิต มร.ลป.ได้รับคัดเลือกจาก กรมควบคุมโรค กองโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นโรงเรียนต้นแบบ Safety School : อากาศสดใส อาหารปลอดภัย ใส่ใจทุกอาคาร

มร.ลป. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาไทยและนานาชาติ ปีการศึกษา 2566 9/SEP/2023 • LPRU arranged a Lampang Day-Trip to Welcome New LPRU Foreign & SEA-Teacher Students and Cultural Exchange Activities between International and Thai Students from the Communicative Thai Language for Foreigners, Chinese Teaching, Chinese Language, English B.Ed. and English BA. majors at Wat Phrathat Lampang Luang temple and Thai Elephant Conservation Center, Lampang.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด