สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด