งานทะเบียนและประมวลผล

ข่าวประชาสัมพันธ์2567เดือนมกราคม

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป.แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาตกค้าง ภาคเรียยนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

        งานทะเบียนแล

Read More
เดือนพฤศจิกายน

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งนักศึกษาที่มีชื่อที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2566 รับหลักฐานทางการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนกรกฏาคม

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งนักศึกษาที่มีชื่อที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2565 รับหลักฐานทางการศึกษา

        งานทะเบ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนมิถุนายน

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. แจ้งให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2565 รับหลักฐานทางการศึกษา

       งานทะเบี

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนพฤษภาคม

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่2/2565 ให้มารับหลักฐานทางการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผ

Read More
เดือนพฤศจิกายน65

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่1/2565 รับหลักฐานทางการศึกษา

        งานทะเบียนแล

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนกันยายน65

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2564 ให้มารับหลักฐานทางการศึกษา ได้ที่งานงานทะเบียนและประมวลผล

        งานทะเบียนแล

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนสิงหาคม65

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่2/2564 ให้มารับหลักฐานทางการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนกรกฎาคม65

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่2/2564 ให้มารับหลักฐานทางการศึกษา

   งานทะเบียนและประม

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนเมษายน65

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ค.บ. 5ปี รหัส 601..

       งานทะเบียนและ

Read More