เดือน: พฤศจิกายน 2023

มร.ลป. ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือระดับนโยบายในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สวพ. มร.ลป. ร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

นศ. ชมรม “ฮีตฮอยคนเมือง” มร.ลป. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด “สะเปาการฝีมือ” ในงาน “ล่องสะเปาจาวละกอน” ประจำปี 2566

นักศึกษา มร.ลป. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเรียงความในหัวข้อ “พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ” ในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด