เดือน: พฤศจิกายน 2022

มร.ลป. เข้าร่วมการประชุมพัฒนาเครือข่ายให้บริการส่งเสริม SME ภาคเหนือ กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดโครงการบูรณาการเรียนการสอน “การประกอบและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็ก”

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การนำเสนอผลงานแบบครูคณิตศาสตร์มืออาชีพ”

คณะวิทย์ฯ มร.ลป. จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษ รร.บุญวาทย์วิทยาลัย ระดับชั้น ม.ต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด