Author: admin

ข่าวรับสมัครงานมหาวิทยาลัยประจำปี2567

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 1 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือนมกราคม 2567

Read More
ข่าวรับสมัครงานมหาวิทยาลัยประจำปี2567

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 1 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2567เดือนกุมภาพันธ์

มร.ลป ขอเชิญ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพระราชทานนามราชภัฏ “ราชภัฏ”

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read More
ข่าวรับสมัครงานมหาวิทยาลัยประจำปี2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ งบรายได้ 1/2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
ข่าวรับสมัครงานมหาวิทยาลัยประจำปี2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ 1/2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ที่มีสภาพชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐจำนวน 2 คัน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2567เดือนมกราคม

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป.แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาตกค้าง ภาคเรียยนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

        งานทะเบียนแล

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2567เดือนมกราคม

ประกาศเสนอชื่อเสนอประวัติและข้อมูลเบื้องต้นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศคณะกรรมการสรรห

Read More
ข่าวรับสมัครงานมหาวิทยาลัยประจำปี2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ งบรายได้

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
ข่าวรับสมัครงานมหาวิทยาลัยประจำปี2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์2567เดือนมกราคม

ประกาศขั้นตอนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศคณะกรรมการสรรห

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือนธันวาคม 2566

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร

-ร่าง- ประกาศมหาวิทย

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read More
ข่าวรับสมัครงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ งบเงินรายได้

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More