งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ขอรับหลักฐานทางการศึกษา

      งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 ขอรับหลักฐานทางการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นตันไป ณ งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี (สำหรับนักศึกษา ค.บ 4 ปี  สามารถรับได้ที่ คณะครุศาสตร์ )


newslpru-020467

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด