เดือน: เมษายน 2024

มร.ลป. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม ศส.ปชต. เสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบล

สศว. มร.ลป. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

มร.ลป. ร่วมพิธีสวดอธิธรรมธรรม คุณพ่อมา ปัญญา บิดาของอ.ดร.อดุลย์ ปัญญา อาจารย์สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดการประชุมชี้แจงโครงการและวิเคราะห์ต้นทุนสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่ (TSQA) จังหวัดลำปาง

มร.ลป.ร่วมพิธีสวดอธิธรรมธรรม คุณพ่อมา ปัญญา บิดาของ อ.ดร.อดุลย์ ปัญญา อาจารย์สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์

มร.ลป. จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการกำกับตัวชี้วัด ITA และดำเนินการอนุมัตินำส่งข้อมูลแบบวัด OIT (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด