คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดกิจกรรม อบรมการพัฒนาการผลิตสินค้าสู่ OTOP

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. กิจกรรมเตรียมความพร้อมและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้เบื้องต้น เรื่องเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ผศ.กนกพร เอกกะสินสกุ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดพิธีเปิดงานถนนคนเดิน “กาดกองเตว” หมู่บ้านปวงคำ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ผศ.เบญจวรรณ ดิษฐชาวน

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ลงนามความร่วมมือด้านวิจัยและบริการวิชาการกับ หจก.เคทีพี เพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม

ผศ.เบญจวรรณ ดิษฐ์ชาว

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. รับการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED)

อ.ดร.นุสรา  แสงอร่าม

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการและการเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน

อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ (MSCC2023)

เมื่อวันที่ 29 สิงหา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2566

อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2023 BCG Model : พลิกฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 30 มิถุน

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ร่วมประชุม “สภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย”

อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและต้อนรับลูกพังงา ประจำปีการศึกษา 2566

อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ลงพื้นที่ทดลองประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI)

อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ลงพื้นที่ดำเนินงานจัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างอาชีพผู้สูงอายุ “การทำผลไม้แปลรูป”

อ.ชิดชนก วงศ์เครือ อ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ลงพื้นที่ดำเนินงานจัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างอาชีพผู้สูงอายุ “การทำไม้กวาด”

นายธนวัฒน์ แต้คำ เจ้

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดโครงการอบรม ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. เข้าร่วมโครงการสัมมนา “สภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห่งประเทศไทย”

อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566

อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดพิธีทำบุญสืบชะตา

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2565

อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม

Read More