คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2565

อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม

Read more

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การประดิษฐ์เครื่องจักสาน

เมื่อวันที่ 31 สิงหา

Read more

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดอบรม “การประกอบธุรกิจ สำหรับบัณฑิตยุคดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 24 สิงหา

Read more

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดงานมหกรรมแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน อำเภอลี้ “ฮ่วมฮีตฮอยมากอยเมืองลี้” ครั้งที่ 4

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read more

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม

Read more

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดอบรมการส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกปรุงอาหารสำเร็จรูป

เมื่อระหว่างวันที่ 1

Read more

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดกิจกรรม อบรมการพัฒนาการผลิตสินค้าสู่ OTOP

อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0