งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดโครงการอบรม ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา อาจารย์สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อ การประเมินผลกระทบทางสังคม จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยจัดการอบรมเมื่อระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2566