สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ลป. จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาบุคลากร เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู

Read More
เดือนกันยายน65

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวน บุคลากรและนักศึกษา มร.ลป. ใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย ด้วยการ Activate Windows license, Office 365 และ Office 2021 เพื่อใช้งานอย่างถูกลิขสิทธิ์ ได้ฟรี!!!

สำนักวิทยบริการและเท

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนกันยายน65

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมให้บริการยืมอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายจากภายนอกสำหรับบุคลากร

พร้อมให้บริการยืมอุป

Read More
ข่าวรับสมัครงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนสิงหาคม65

สวท.มร.ลป. ขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมอบรมก้าวแรกในการพัฒนารายวิชาในระบบ ThaiMOOC” โดยวผู้เชี่ยวชาญจาก ThaiMOOC

สำนักวิทยบริการและเท

Read More
ข่าวรับสมัครงานมหาวิทยาลัยประจำปี 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 1 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
เดือนสิงหาคม65

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ลป.แจ้งกำหนดการสอบ ICDL สำหรับคณาจารย์และนักศึกษา

สำนักวิทยบริการและเท

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนมิถุนายน65

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ขอเรียกคืนอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายภายนอก (Pocket WIFI)

         ศูนย์คอมพิว

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนมิถุนายน65

ศูนย์คอมพิวเตอร์ เปิดติวเตอร์ก่อนสอบและสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ประจำปี 2565

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนพฤษภาคม

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป.จะดำเนินการระงับบัญชีผู้ใช้งาน Google (@g.lpru.ac.th)ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

   ตั้งแต่วันที่ 1 ม

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนเมษายน65

สวท.มร.ลป.จัดทำคู่มือสำหรับบุคลากรและนักศึกษาในการใช้ระบบอีเมล์ของมหาวิทยาลัย และวิธีการติดตั้ง Microsoft Office365

สำนักวิทยบริการและเท

Read More
เดือนเมษายน65

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งปรับรูปแบบบัญชีผู้เข้าใช้งานระบบจากเดิมใช้งาน E-Mail

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนมีนาคม65

สวท.แจ้งกำหนดการการสอบสำหรับอาจารย์และนักศึกษา โครงการการอบรมและการสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตราฐานสากล ICDL”

       สำนักวิทยบริก

Read More