สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ลป. จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาบุคลากร เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู

Read more

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญชวน บุคลากรและนักศึกษา มร.ลป. ใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย ด้วยการ Activate Windows license, Office 365 และ Office 2021 เพื่อใช้งานอย่างถูกลิขสิทธิ์ ได้ฟรี!!!

สำนักวิทยบริการและเท

Read more

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมให้บริการยืมอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายจากภายนอกสำหรับบุคลากร

พร้อมให้บริการยืมอุป

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

สวท.มร.ลป. ขอเชิญคณาจารย์ เข้าร่วมอบรมก้าวแรกในการพัฒนารายวิชาในระบบ ThaiMOOC” โดยวผู้เชี่ยวชาญจาก ThaiMOOC

สำนักวิทยบริการและเท

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 1 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ลป.แจ้งกำหนดการสอบ ICDL สำหรับคณาจารย์และนักศึกษา

สำนักวิทยบริการและเท

Read more

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ขอเรียกคืนอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายภายนอก (Pocket WIFI)

         ศูนย์คอมพิว

Read more

ศูนย์คอมพิวเตอร์ เปิดติวเตอร์ก่อนสอบและสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 ประจำปี 2565

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำน

Read more

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มร.ลป.จะดำเนินการระงับบัญชีผู้ใช้งาน Google (@g.lpru.ac.th)ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

   ตั้งแต่วันที่ 1 ม

Read more

สวท.มร.ลป.จัดทำคู่มือสำหรับบุคลากรและนักศึกษาในการใช้ระบบอีเมล์ของมหาวิทยาลัย และวิธีการติดตั้ง Microsoft Office365

สำนักวิทยบริการและเท

Read more

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งปรับรูปแบบบัญชีผู้เข้าใช้งานระบบจากเดิมใช้งาน E-Mail

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำน

Read more

สวท.แจ้งกำหนดการการสอบสำหรับอาจารย์และนักศึกษา โครงการการอบรมและการสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตราฐานสากล ICDL”

       สำนักวิทยบริก

Read more