ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนมิถุนายน65

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ขอเรียกคืนอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายภายนอก (Pocket WIFI)


         ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายภายนอก (Pocket WIFI) สำหรับบุคลากรกำลังจะสิ้นสุดการให้บริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ จึงขอเรียกคืนอุปกรณ์จากบุคลากรทุกท่านที่ได้ทำการยืมอุปกรณ์
ตั้งแต่บัดนนี้ – 8 กรกฎาคม 2565
….โปรดจัดเตรียมอุปกรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง…..
(และให้ผู้ขอยืมมาดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น!!)
สามารถคืนอุปกรณ์ได้ที่ งานวิศวกรรมเครือข่าย ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทรภายใน 6005