ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนกันยายน65

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมให้บริการยืมอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายจากภายนอกสำหรับบุคลากร


พร้อมให้บริการยืมอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายจากภายนอก
เรียน บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมแล้วสำหรับการให้บริการยืมอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายจากภายนอกมหาวิทยาลัย

‼️เริ่มตั้งแต่ 1 กันยายน นี้เป็นต้นไป ‼️

เงื่อนไข : การยืมอุปกรณ์ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การยืมคืนอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทร์เน็ตของบุคลากร พ.ศ. 2563

———————————————–