มร.ลป. จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับตัวชี้วัด ITA และดำเนินการอนุมัตินำส่งข้อมูลแบบวัด OIT (ITA) ประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 28-04-65

เมื่อวันที่ 28 เมษาย

Read more

มร.ลป. จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ดูแล กำกับตัวชี้วัด และการนำส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ITA LPRU ครั้งที่ 6/2565

เมื่อวันที่ 19 เมษาย

Read more

มร.ลป. จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ดูแล กำกับตัวชี้วัด และการนำส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ITA LPRU ครั้งที่ 5/2565

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสร

Read more

มร.ลป. จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ดูแล กำกับตัวชี้วัด และการนำส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ITA LPRU ครั้งที่ 4/2565

เมื่อวันที่ 29 มีนาค

Read more
RSS20
YouTube
Instagram0