คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดพิธีทำบุญอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 12 มกราค

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ร่วมเป็นหน่วยการเรียนรู้ให้กับนักเรียน รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผศ.ดร.ศิวัช ลาวัลย์ว

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิ

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประดิษฐ์โคมประดับ”

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมเซรามิกส์ (หลักสูตรกลาง)

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. หารือเพื่อสร้างความร่วมมือ 3 ฝ่าย

เมื่อวันที่ 31 สิงหา

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดการประชุมหารือแนวทางการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

เมื่อวันที่  5  สิงห

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุและครอบครูช่าง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 16 มิถุน

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป.ร่วมอบรมโครงการยกระดับขีดความสามารถคณาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางการสอนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 4.0

ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบด

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดโครงการอบรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิษย์เก่า 27-04-65

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดโครงการ “ถ่ายทอดประสบการณ์ครูอุตสาหกรรมศิลป์” 23-3-65

เมื่อวันที่ 22 มีานค

Read more