คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป.ร่วมอบรมโครงการยกระดับขีดความสามารถคณาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางการสอนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 4.0

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint for Organization and Greenhouse Gas Mitigation Mechanism)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. MOU การร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กับ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. นำนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน การแข่งขันสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ (CARC 2023) เข้าพบอธิการบดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดการประชุมหารือแนวทางการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป.ร่วมอบรมโครงการยกระดับขีดความสามารถคณาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางการสอนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด