ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนกุมภาพันธ์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกำหนดขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

เอกสาร  วันที่เผยแพร่ ไฟล์  Status
1. เรื่องหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกำหนดขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 22/02/2566 .pdf download
2. ใบสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมครวรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 22/02/2566 .doc download
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๖ 22/02/2566 .pdf download
4. สาระสำคัญแผนปฏิบัติรายการระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  22/02/2566 .pdf download
5. แบบฟอร์มการเสนอแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย และแนวทางในการนำแผนเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 22/02/2566 .doc download


บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

 

เอกสาร วันที่เผยแพร่ ไฟล์  Status
1. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 22/02/2566 .pdf download
1. คณะครุศาสตร์  22/02/2566 .pdf download
2. คณะวิทยาศาสตร์ 22/02/2566 .pdf download
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22/02/2566 .pdf download
4. คณะวิทยาการจัดการ 22/02/2566 .pdf download
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 22/02/2566 .pdf download
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22/02/2566 .pdf download
7. คณะพยาบาลศาสตร์ 22/02/2566 .pdf download
8. สำนักงานอธิการบดี 22/02/2566 .pdf download
9. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 22/02/2566 .pdf download
10. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมและสถาบันวิจัยและพัฒนา 22/02/2566 .pdf download