มร.ลป.ได้รับการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2024 มหาวิทยาลัยโลกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

   
       Times Higher Education (THE) ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับโลก ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ( United Nations Sustainable Development Goals: UN SDGs) หรือที่เรียกว่า THE Impact Rankings ประจำปี 2024 (ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2022-2023 หรือ พ.ศ. 2565-2566)
            มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ส่งข้อมูลเพื่อรับการจัดอันดับ 5 เป้าหมายโดยมีผลคะแนนรวม (Overall Score) เท่ากับ 61.8 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จัดอยู่ในอันดับที่ 801-1000 ของโลก ซึ่งมีมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก เข้าร่วมการจัดอันดับรวม 1,963 แห่ง จาก 125 ประเทศ และสถาบันอุดมศึกษาไทยเข้ารับการจัดอันดับทั้งสิ้น 77 แห่ง
          มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน รวมทั้งหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุนชนท้องถิ่น ทำให้มหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินงานสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราจะร่วมกันดำเนินงานให้ดีและยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด