งานทะเบียนและประมวลผลประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 รับหลักฐานทางการศึกษา 17 มิ.ย.67 เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 อนุมัติผลการศึกษาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 63 คนนักศึกษา สามารถติดต่อรับหลักฐานทางการศึกษาได้ ที่งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี  ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป


Graduated-lpru-040667

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด