มร.ลป. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อาจารย์อุดม ยศประสิทธิ์ อาจารย์อาวุโสสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดาของอาจารย์เกศณีย์ สัตตรัตนขจร อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดาของนายชัชวาลย์ วิชัยสุชาติ นักวิชาการศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา

ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดาของนายพีระพร สืบคิด

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิทร

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อาจารย์อาวุโส

เมื่อวันที่ 9 ธันวาค

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมมารดาของอาจารย์ประดิษฐ์ สรรพช่าง อาจารย์อาวุโส

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อาจารย์อุดม ยศประสิทธิ์ อาจารย์อาวุโสสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read More