ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกจิตอาสาพระราชทานสังกัด มร.ลป ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณสะพานบ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อแสดงความจงรักภัคดี และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ

 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยน้อมนำการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการและทุกกิจกรรม และมีหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน โดยแม่น้ำจางเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ประชาชนใช้ในการดำเนินชีวิต ทั้งเพื่ออุปโภค – บริโภค การเกษตร การอุตสาหกรรม และการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ร่วมกันพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจาง ให้แม่น้ำจางเป็นแม่น้ำที่สะอาด สวยงาม และพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป