LPRUNEWS

แปลงเกษตรศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ (อุทยานวิถีพอเพียง) มร.ลป. ได้รับการรับรองเป็นพื้นที่เกษตรธรรมชาติ

มร.ลป. เป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรม คุณแม่ดอกไม้ อ่อนเชษฐ์ มารดาของ นางนารี บุบผากอง เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์

สศว. มร.ลป. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

มร.ลป. จัดเวทีนำเสนอ ผลการดำเนินงานการขจัดความยากจน ภายใต้โครงการ การพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง

กพน. มร.ลป. ร่วมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด