คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป. รับการตรวจเยี่ยม จากคณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา

อ.ปิยธรณ์ เร่งเร็ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ต้อนรับ ผศ.ดร.ดาว เวียงคำ คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจเยี่ยมและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะสถาบันพยาบาล เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อรับการประเมินรับรองสถาบันการศึกษา วิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์สำหรับสถาบันที่เปิดดำเนินการรับนักศึกษาพยาบาล ปีที่ 3 – ปีที่ 4 ตามข้อบังคับของสภาการพยาบาล

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด