คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าฯ หัวข้อ “การสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Crocodile chemistry”

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า : ครูวิทยาศาสตร์และครูอุตสาหกรรมศิลป์ ในหัวข้อ “การสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Crocodile chemistry” ณ ห้องประชุม 23101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งมีศิษย์เก่าสนใจเข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้กว่า 20 คน

การจัดโครงการนี้ ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Up-skills Re-skills และ New-skills) ของศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมศิลป์ที่ประกอบวิชาชีพด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในด้านการทำงานวิจัยการจัดการเรียนรู้/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาชีพและประกอบการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ วPA ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด