ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร


-ร่าง-

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๐๔๕,๔๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๐๔๕,๐๙๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสี่หมื่นห้าพันเก้าสิบบาทถ้วน)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายการประกอบแบบ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

สรุปผลการประมาณราคา
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

งวดงาน งาวเงินและเวลาแล้วเสร็จ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แบบรูป
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

BAK อาคารผลิตกรรมทางการเกษตร
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด