e-bidding

การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ที่มีสภาพชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐจำนวน 2 คัน

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปี พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ขอบเขตงานของการจ้างแ

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเรื่องขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ ที่มีสภาพชำรุด เสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐจำนวน 6 คัน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา e-bidding

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2566

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ร่าง- ประกาศมหาวิทย

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนาภูมิทัศน์ 10-01-66

เมื่อวันที่ 10 มกราค

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปี พ.ศ.2565

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์ (อาคาร 23)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งด้วยระบบสุญญากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More
การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานนวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read More