การจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบอินเตอร์เน็ต (Wifi) หอพักนักศึกษาครุศาสตร์ 1 อาคาร


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบอินเตอร์เน็ต (Wifi) หอพักนักศึกษาครุศาสตร์ ๑ อาคาร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ระบบอินเตอร์เน็ต (Wifi) หอพักนักศึกษาครุศาสตร์ ๑ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๕๔๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๒๗,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายแบบ Dual Radio จำนวน ๖๕ ชุด
๒. อุปกรณ์สลับสัญญาณและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ขนาด ๒๔ พอร์ต จำนวน ๓ เครื่อง
๓. อุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้า ขนาด ๑,๐๐๐ VA. จำนวน ๒ เครื่อง
๔. ตู้สื่อสารสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕U พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด
๕. ระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียว UTP CAT๖ สำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน
๖. ระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสงชนิด Single Mode เชื่อมต่ออาคารหอพักนักศึกษา ๑ ไปยังจุดกระจายสัญญาณสายใยแก้วนำแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รายละเอียดประกาศ

รายละเอียดคุณลักษณะ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ตารางแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *