คณะวิทย์ฯ มร.ลป.จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษ ให้กับนักเรียนชั้นม.ปลาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทย์ฯ มร.ลป. จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนเถินวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมื่อวันที่ 10 กันยา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทย์ฯ มร.ลป. จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนเถินวิทยา

เมื่อวันที่ 9 กันยาย

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทย์ฯ มร.ลป. จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษ รร.ลำปางกัลยาณี

เมื่อวันที่ 9 กันยาย

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

คณะวิทย์ฯ มร.ลป. จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน ค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนลำปางกัลยาณี

เมื่อวันที่ 26 สิงหา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทย์ฯ มร.ลป. จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รร.เสริมงามวิทยาคม

เมื่อวันที่ 23 กรกฏา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทย์ฯ มร.ลป. จัดโครงการ “พัฒนาสมรรถนะครูคุณภาพด้วย TPACK RBL STEM และ Innovative thinking”

ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาต

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทย์ฯ มร.ลป. จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนลำปางกัลยาณี

เมื่อวันที่ 22 กรกฎา

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทย์ฯ มร.ลป. จัดโครงการ “พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 คณะวิทยาศาสตร์”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทย์ฯ มร.ลป. จัดโครงการ “วันทาครู สู่ขวัญน้อง มองคนดี เสริมคนเก่ง” ประจำปีการศึกษา 2566

ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาต

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทย์ฯ มร.ลป. จัดโครงการ Science Freshmen Star 2023

  ผศ.ดร.หฤทัย ไ

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทย์ฯ มร.ลป. จัดโครงการ “ยกระดับนวัตกรรมท้องถิ่นสู่สากล : องค์ความรู้นวัตกรรมสู่ว่าที่นวัตกร” ภายใต้ธีม Cosmetic and Health Products.

ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาต

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทย์ฯ มร.ลป. จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน : ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษ รร.บุญวาทย์วิทยาลัย ระดับชั้น ม.ต้น

คณะวิทยาศาสตร์ ได้จั

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทย์ฯ มร.ลป.จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษ ให้กับนักเรียนชั้นม.ปลาย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 15 มีนาค

Read More