มร.ลป. จัดเวทีนำเสนอ ผลการดำเนินงานการขจัดความยากจน ภายใต้โครงการ การพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวรายงานผลการดำเนินงานและกล่าวต้อนรับ การจัดเวทีนำเสนอ ผลการดำเนินงานการขจัดความยากจน ภายใต้โครงการ การพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด

 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานภายใต้โครงการ การพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัย เชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจน และสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่าง ภาคีเครือข่าย ความร่วมมือ นำไปสู่การขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง และบูรณาการ การขับเคลื่อนประเด็นไผ่ ประเด็นสมุนไพร สู่นโยบายของจังหวัด ทั้งนี้ ดร.อโศก  พลบำรุง รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการหน่วย บพท. และผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ “นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานการขจัดความยากจน” ทั้งนี้ได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 รายการประกอบด้วย  เวทีเสวนา “การขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง” เวทีเสวนา ประเด็น “ทิศทาง อนาคต “ไผ่” และพลังงานสีเขียว” และเสวนา ประเด็น “ทิศทาง อนาคต “สมุนไพร” จังหวัดลำปาง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด