เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป และ ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน ร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 3/2567 ณ สวนแห่งความสุข Happiness Center (คลังน้ำมัน ปตท.) โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุม

 

การจัดประชุมครั้งนี้มีหน่วงงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อเป็นการพบปะร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสในการประสานงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ซึ่งกำหนดจัดการประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยหัวหน้าส่วนราชการได้สลับสับเปลี่ยนเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด