เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี Workshop ครูสตางค์ โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ นำทีมโดย คุณสมิตานันช์ พรหมพินิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไย และทีมงาน ประกอบด้วย คุณไพโรจน์ เงาวิจิตร คุณจารุมาส ปาละรัตน์ และ คุณนิรัชรา ปัญญาจักร ณ ห้องผลิตสื่อ ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยทางธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ (แบงก์ชาติ) ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้สมรรถนะทางการเงินที่ควรมี ความรู้พื้นฐานในการจัดการเงิน แหล่งข้อมูลและตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางการเงิน และเขียนข้อเสนอโครงการ รายงานผลโครงการ

โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมจำนวน 23 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 7 คน ซึ่งหลังจากได้เรียนรู้จากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือแล้ว นักศึกษาจะนำไปออกแบบ “ห้องเรียนการเงิน” ในสถานศึกษาที่ฝึกปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจทางการเงิน และนำประสบการณ์ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ให้เข้าใจและสามารถจัดการเรื่องเงินได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งนักเรียนสามารถนำไปบอกต่อให้กับผู้ปกครอง หรือเพื่อนนักเรียนเกี่ยวกับการเงินได้อีกด้วย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด