สศว. มร.ลป. ร่วมพิธีเปิดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองลำปาง ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย อ.สุทธิมั่น ปิยะโกศล รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ลานหน้ามิวเซียมลำปาง โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดงาน ซึ่ง นางกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน โดยมี นางสุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมพิธีเปิดและรับชมการแสดงแสง สี เสียง ชุด “แก้วสรีเวียง เมืองลัมภางค์”

 

การจัดงาน “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง” ประจำปี พ.ศ.2567 ในครั้งนี้ จังหวัดลำปางโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เครือข่ายวัฒนธรรมในจังหวัดลำปาง และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ลานหน้ามิวเซียมลำปาง ลานพระธาตุศรีจอมไคล วัดปงสนุก และข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา ระหว่างวันที่ 7 – 13 เมษายน 2567 ให้มีความยิ่งใหญ่และประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นการรวมพลังความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนที่จะได้รักษาและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงามของจังหวัดลำปาง และคงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมแก่คนรุ่นหลังสืบไป และได้นำเอาอัตลักษณ์อันโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณี ศิลปะการแสดง สินค้าทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา มาเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อให้เกิดความเข้าใจในอัตลักษณ์ตำนานมรดก คุณค่าของวิถีวัฒนธรรมอันเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สูงค่า

อีกทั้ง เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่ได้นำเอาทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาพัฒนาและขับเคลื่อนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งชัน รวมทั้งผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ สร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน โดยขับเคลื่อนงานเทศกาลประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) เพื่อส่งเสริมและยกระดับงานเทศกาลประเพณีของแต่ละท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้วัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศ

 

โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

วันที่ 7 – 10 เมษายน 2567 ณ ลานสนามหน้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) กิจกรรมข่วงแก้วเวียงละกอน ถนนสายวัฒนธรรม

 

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 การประกวดตกแต่งหม้อสังขานต์

 

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 การแข่งขันตีก๋องปู่จาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 การแข่งขันตีก๋องปู่จา ทีมเดี่ยว และการแสดงของศิลปิน – ตู่ ดารณี

 

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 พิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่พร้อมการแสดงแสงสีเสียงอันตระการตา และการแสดงของศิลปิน – อ้อม รัตนัง

 

วันที่ 11 – 12 เมษายน 2567 ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา (ข่วงนคร) และลานพระธาตุศรีจอมไคล วัดปงสนุก

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 การประกวด “เทพบุตรและเทพธิดาสลุงหลวง ประจำปี 2567”

 

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567

อัญเชิญพระเจ้าแก้วดอนเต้าจากวัดพระธาตุลำปางหลวงเข้าสู่ตัวเมืองนครลำปาง

พิธีอัญเชิญน้ำทิพย์ 13 อำเภอ และปล่อยขบวนแห่งานบุญสลุงหลวง และขบวนแห่น้ำทิพย์ อำเภอ ณ ลานพระธาตุศรีจอมไคล วัดปงสนุก

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นและสรงน้ำพระแก้วดอนเต้า ณ ข่วงนคร

 

และวันที่ 13 เมษายน 2567 ณ ข่วงนคร และ บริเวณหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ งานประเพณีปีใหม่เมืองนครลำปาง ณ ข่วงนคร

ขบวนแห่จุมพระศักดิ์สิทธิ์นครลำปางและขบวนป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง โดยตั้งขบวน ณ บริเวณหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด