แปลงเกษตรศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ (อุทยานวิถีพอเพียง) มร.ลป. ได้รับการรับรองเป็นพื้นที่เกษตรธรรมชาติ

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับ นายสุชาญ ศีลอำนวย กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย และ นายประสิทธิ์ ชำนาญกิจ หัวหน้าฝ่ายการตลาด MOA และผู้เชียวชาญเกษตรธรรมชาติ จากมูลนิธิเอ็มโอเอไทย พร้อมรับมอบป้ายประกาศรับรองมาตรฐานพื้นที่เกษตรธรรมชาติ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ณ ห้องรับรอง ชั้น 10 อาคารโอราฬ โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองว่าแปลงเกษตรศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ (อุทยานวิถีพอเพียง) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นพื้นที่เกษตรธรรมชาติ โดยผ่านการรับรองเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด